TEMPEST Voyage FANSIGN EVENT in HO CHI MINH CITY WINNER LIST (Bandina Session)

Hướng dẫn chi tiết và địa điểm sẽ được Bandina gửi đến người chiến thắng bằng email vào ngày 10 tháng 6. Detailed instructions and locations will be emailed to winners by Bandina on June 10. Xin chúc mừng các iE may mắn, hãy cùng gặp nhau tại sự kiện fansign nhé!  Congratulations to all […]